Spotkanie informacyjne

Zapraszamy wszystkie osoby, które otrzymały dofinansowanie na rozwój przedsiębiorczości na spotkanie informacyjne dotyczące wydatkowania i rozliczania przyznanych środków finansowych oraz wsparcia pomostowego.

Spotkanie odbędzie się w dniu 08.01.2020 r o godz. 11.00 w Biurze Projektu ul. Gen. Fieldorfa ”Nila” 18/15, Puławy.

Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

W dniu 19 grudnia 2019 r. w biurze projektu przy: ul. Fieldorfa Nilla 18/15, w Puławach, odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków rozpatrującej odwołania, dokonującej powtórnej oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego w projekcie pt.: „Własna firma-nowy start!” realizowanego przez – Biuro Doradczo-Księgowe J&J Iga Próchniak-Czapla. Powtórnej ocenie merytorycznej podlegał ten sam wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności z uwzględnieniem odwołania złożonego przez UP. Ponowna weryfikacja wniosku dokonywana była przez osobę z komisji KOW, która nie uczestniczyła w ocenie pierwotnej wniosku. W wyniku prac KOW zostały wyłonione ostateczna lista wniosków, którym zostało przyznane wsparcie finansowe i pomostowe oraz ostateczna lista rezerwowa wniosków.

Uwaga

Przypominamy o konieczności zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy o udzielenie wsparcia finansowego oraz pomostowego, zgodnie z §6 Regulaminu (Informacja o formach zabezpieczeń do umowy na otrzymanie wsparcia finansowego znajduje się w zakładce „DOKUMENTY”), a także o wymaganych Oświadczeniach i Zaświadczeniach (wzory dokumentów w zakładce „DOKUMENTY”).

Wynik prac Komisji Oceny Wniosków

Informujemy, że Komisja Oceny Wniosków dokonała oceny formalnej i merytorycznej wniosków o udzielenie wsparcia w postaci środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego wraz z załącznikami złożonych przez Uczestników. W wyniku prac Komisji Oceny Wniosków wyłonione zostały dwie listy, lista rankingowa Uczestników rekomendowanych o otrzymanie dofinansowania w ramach projektu „Własna Firma – Nowy Start! oraz wstępnej listy rezerwowej Uczestników wnioskujących o otrzymanie dofinansowania w ramach projektu „Własna Firma – Nowy Start!.

Informacja o naborze wniosków w ramach realizacji projektu „Własna-firma nowy start!”

Informujemy, że 06.12.2019 r. rozpoczynamy kolejny etap realizacji projektu „Własna-firma nowy start!”. Uczestników projektu zapraszamy do składania biznesplanów wraz z niezbędnymi załącznikami.

Termin składania: wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w postaci środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego wraz z biznesplanem oraz z załącznikami trwa od piątku 06.12.2019 r. do poniedziałku 16.12.2019 r. Dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach.  Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w biurze projektu: Biuro Doradczo-Księgowe J&J Iga Próchniak-Czapla ul. Fieldorfa Nila 18/15, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00. Dokumenty przesłać można pocztą tradycyjną, listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Własna firma-nowy start”- BIZNES PLAN na adres Biuro Doradczo-Księgowe J&J Igo Próchniak-Czapla ul. Fieldorfa Nila 18/15 24-100 Puławy . Uwaga liczy się data wpływu korespondencji, a nie data nadania. Dokumenty które nie zostaną dostarczone do dnia 16.12.2019 r. do godz. 17.00 nie będą oceniane.

Biznesplan należy dostarczyć w 2 egzemplarzach wraz z załącznikami. Wszystkie dokumenty powinny zostać podpisane własnoręcznie i czytelnie oraz parafowane na każdej stronie. Na stronie www.wfns.pl znajduje się cała niezbędna dokumentacja.

Jeżeli będą mieli Państwo pytania dotyczące wypełnienia załączników, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym na umówionym spotkaniu, pracownik biura pomoże Państwu uzupełnić brakujące dane.

Blok szkoleniowy

Informujemy, że od dnia 23 listopada rozpoczyna się blok szkoleniowo-doradczy dla Uczestników projektu „Własna firma – nowy start”.

Uwaga

Informujemy, iż  liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych w dniu dzisiejszym tj. 12.11.2019 r. przekroczyła 90 egzemplarzy. W związku z powyższym zgodnie z  paragrafem § 4 pkt. 8 Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu „ Własna firma- nowy start!” nabór kandydatów do projektu zostaje zawieszony, z zastrzeżeniem iż nabór potrwa jeszcze przez  3 dni od dnia ogłoszenia informacji tj. do 15.11.2019 r. włącznie.

Informacja dotycząca rekrutacji

Informujemy, iż zgodnie z paragrafem § 4 pkt. 8 Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu „Własna firma- nowy start!” nabór kandydatów do projektu zostanie zawieszony w przypadku , gdy liczba złożonych Formularzy Rekrutacyjnych przekroczy 90 egzemplarzy. Po wpłynięciu 90 Formularzy na stornie internetowej zostanie zamieszczona  informację o wcześniejszym zamknięciu naboru,  z zastrzeżeniem iż nabór potrwa jeszcze przez  3 dni od dnia ogłoszenia informacji.