Informacje o Projekcie

„Własna firma-nowy start! - II edycja”

Projekt „Własna firma – nowy start! – II edycja”, nr wniosku RPLU.09.03.00-06-0056/21-00, jest realizowany przez Biuro Doradczo – Księgowe J&J Iga Próchniak- Czapla. Projekt „Własna firma – nowy start!” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Priorytet 9: Rynek pracy, Działanie 9.3. Rozwój przedsiębiorczości.

Okres realizacji projektu: 01.03.2022 r. do 31.08.2022 r.

Wszelkie działania związane z realizacją projektu odbywać się będą w Biurze Projektu mieszczącym się w Puławach przy ul. gen. Fieldorfa „Nila” 18/15.

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie poprzez rozpoczęcie działalności gospodarczej przez 50 osób (27 Kobiet i 23 Mężczyzn) które ukończyły 30 lat z województwa lubelskiego z powiatu puławskiego i opolskiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS, CEiDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu i obligatoryjnie będą reprezentować jedną z grup:
1. osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
a) osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),
b) kobiety,
c) osoby z niepełnosprawnościami,
d) osoby długotrwale bezrobotne,
e) osoby o niskich kwalifikacjach,
2. bezrobotni mężczyźni w wieku 30 – 49 lat,
3. imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),
4. reemigranci,
5. osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
6. osoby ubogie pracujące
7. osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Projekt w pozytywny sposób przyczyni się do zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie. Wsparcie w ramach projektu jest ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości, jak również zwiększenie przeżywalności nowopowstałych przedsiębiorstw. Działania w ramach projektu mają również na celu optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich osób tkwiących w rolnictwie, osób które w wyniku pandemi COVID-19 utraciły pracę, poprzez reorientację zawodową tych osób w kierunku podejmowania działalności gospodarczej. Kompleksowe wsparcie dla grup docelowych w zakresie rozpoczynania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc pracy w regionie, w tym dla osób odchodzących z rolnictwa oraz dla osób, które w wyniku COVID-19 utraciły pracę.

W ramach projektu przewidziano trzy rodzaje wsparcia:
• Wsparcie szkoleniowe obejmujące szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej dla 62 Uczestników Projektu
• Wsparcie finansowe w postaci środków finansowych – dotacji bezzwrotnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 50 Uczestników Projektu w postaci stawki jednostkowej na samozatrudnienie w wysokości 23 050,00 zł
• Pomostowe wsparcie finansowe. Finansowe wsparcie pomostowe może zostać przyznawane na koszty związane z bieżącą działalnością firmy dla 50 Uczestników Projektu w kwocie maksymalnie 2 200,00 zł w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Wartość projektu: 2 913 331,80 zł
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 2 767 665,20 zł

BIURO PROJEKTU

„Własna firma-nowy start! – II edycja”

Biuro Doradczo-Księgowe J&J Iga Próchniak-Czapla

24-100 Puławy, ul. gen. Fieldorfa „Nila” 18/15

tel. +48 889 937 627

e-mail: info@wfns.pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Wartość projektu
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej