Informacje o Projekcie

„Własna firma-nowy start!”

Tytuł projektu:

„Własna firma-nowy start!”

Projekt  „Własna firma – nowy start!”, nr umowy 175/RPLU.09.03.00-06-0195/18-00, zawartej w dniu 28.06.2019 r. jest realizowany przez Biuro Doradczo – Księgowe J&J Iga Próchniak- Czapla, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” oraz Specjalistycznymi Gabinetami Lekarskimi ”Zdrowie” H. Kłaczyńska i E. Czerwińska.

Projekt „Własna firma – nowy start!” jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Priorytet 9: Rynek pracy, Działanie 9.3. Rozwój przedsiębiorczości.

Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. do 31.12.2020 r.

Wszelkie działania związane z realizacją projektu odbywać się będą w Biurze Projektu mieszczącym się w Puławach przy ul. gen. Fieldorfa „Nila” 18/15.

Celem  głównym projektu jest wpieranie przedsiębiorczości i samozatrudnienia dla 60 osób (33 Kobiety, 27 mężczyzn) które ukończyły 30 lat z województwa lubelskiego z powiatu puławskiego i opolskiego, które pozostają bez pracy, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS, CEiDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu
i obligatoryjnie będą reprezentować jedną z grup:

 1. osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
 2. a) osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),
 3. b) kobiety,
 4. c) osoby z niepełnosprawnościami,
 5. d) osoby długotrwale bezrobotne,
 6. e) osoby o niskich kwalifikacjach,
 7. mężczyźni w wieku 30 – 49,
 8. imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),
 9. reemigranci,
 10. osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
 11. osoby pracujące, w tym tzw. ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Projekt zakłada zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie poprzez rozpoczęcie i utrzymanie 48 działalności gospodarczych oraz utworzenie dodatkowych 10 nowych i trwałych miejsc pracy, dzięki otrzymaniu wsparcia finansowego i niefinansowego. Realizacja celu zwiększy kwalifikacje zawodowe, wiedzę oraz doświadczenie grupy docelowej co zmotywuje i przygotuje do powstania nowych miejsc pracy prowadząc do zmniejszenia bezrobocia w województwie lubelskim.

W ramach projektu przewidziano trzy rodzaje wsparcia:

 • Wsparcie szkoleniowo-doradcze obejmujące szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i/lub doradztwo indywidualne dla 60 Uczestników Projektu
 • Wsparcie finansowe w postaci środków finansowych – dotacji bezzwrotnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 48 Uczestników Projektu w wysokości maksymalnie do kwoty 27 126,48 zł
 • Pomostowe wsparcie finansowe i niefinansowe. Finansowe wsparcie pomostowe może zostać przyznawane na koszty związane z bieżącą działalnością firmy dla 48 Uczestników Projektu w kwocie maksymalnie 2 000,00 zł w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Pomostowe wsparcie niefinansowe udzielone zostanie w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym udzielanych w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Wartość projektu: 3 495 552,70 zł 

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej:  3 320 775,06 zł

BIURO PROJEKTU

„Własna firma- nowy start”

Biuro Doradczo-Księgowe J&J Iga Próchniak-Czapla

24-100 Puławy, ul. gen. Fieldorfa „Nila” 18/15

tel. +48 889 937 627

e-mail: info@wfns.pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Wartość projektu
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej