Informacja o naborze wniosków w ramach realizacji projektu „Własna-firma nowy start!”

Informujemy, że 06.12.2019 r. rozpoczynamy kolejny etap realizacji projektu „Własna-firma nowy start!”. Uczestników projektu zapraszamy do składania biznesplanów wraz z niezbędnymi załącznikami.

Termin składania: wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w postaci środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego wraz z biznesplanem oraz z załącznikami trwa od piątku 06.12.2019 r. do poniedziałku 16.12.2019 r. Dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach.  Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w biurze projektu: Biuro Doradczo-Księgowe J&J Iga Próchniak-Czapla ul. Fieldorfa Nila 18/15, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00. Dokumenty przesłać można pocztą tradycyjną, listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Własna firma-nowy start”- BIZNES PLAN na adres Biuro Doradczo-Księgowe J&J Igo Próchniak-Czapla ul. Fieldorfa Nila 18/15 24-100 Puławy . Uwaga liczy się data wpływu korespondencji, a nie data nadania. Dokumenty które nie zostaną dostarczone do dnia 16.12.2019 r. do godz. 17.00 nie będą oceniane.

Biznesplan należy dostarczyć w 2 egzemplarzach wraz z załącznikami. Wszystkie dokumenty powinny zostać podpisane własnoręcznie i czytelnie oraz parafowane na każdej stronie. Na stronie www.wfns.pl znajduje się cała niezbędna dokumentacja.

Jeżeli będą mieli Państwo pytania dotyczące wypełnienia załączników, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym na umówionym spotkaniu, pracownik biura pomoże Państwu uzupełnić brakujące dane.